Københavns Kommunes logo

Generelt om den nye ferieordning

1. september 2020 er den nye ferieordning trådt i kraft.

Den nye ferieordning bygger på et princip om samtidighed, hvilket vil sige, at du kan holde din ferie i takt med, at du optjener den. Den ferie, du optjener i september måned, kan du for eksempel allerede afholde i oktober måned:

  • Ferieåret (optjeningsperioden) er 12 måneder fra den 1. september til den 31. august.
  • Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder fra den 1. september til den 31. december året efter, hvilket svarer til optjeningsperioden plus fire måneder.
  • Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, som svarer til 15,42 timer pr. måned for en fuldtidsansat. Det giver samlet 25 feriedage på et år. Der optjenes altså samme antal feriedage i den nye ordning som i den gamle.

Bemærk: Den nye ferieordning gælder kun 1. til 5. ferieuge. Vilkårene omkring 6. ferieuge er i det store og hele uændrede.

Den nye ferieordning gør det muligt for dig og din leder at aftale, at du afholder betalt ferie på forskud. Du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at holde betalt ferie på forskud. Der er derimod tale om en gensidig aftale, som du kan indgå med din leder. Det er i sidste ende din leder, der vurderer, om en sådan aftale kan indgås – herunder om det er muligt at give dig ferie på det ønskede tidspunkt ud fra en vurdering af, hvordan det passer ind i driften på arbejdspladsen.

Det er en betingelse, at den ferie, du har fået på forskud, kan optjenes inden for det samme ferieår (ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter). Du kan f.eks. i juni maksimalt holde 6,24 dages betalt ferie på forskud, da der kun er 3 måneder tilbage af ferieåret, og da du optjener 2,08 feriedage per måned.

Når du har afholdt betalt ferie på forskud, vil den ferie, som du efterfølgende optjener, blive modregnet i den ferie, som du har holdt på forskud. Du vil altså løbende ”afdrage” på den ferie, som du har afholdt på forskud. Hvis du fratræder, inden du har nået af ”afdrage” hele den ferie, som du har afholdt på forskud, vil du blive modregnet den ikke ”afdragne” ferie i din sidste løn.

Muligheden for at aftale betalt ferie på forskud gælder kun for 1.-5. ferieuge og altså ikke for den 6. ferieuge, som følger et andet regelsæt.

Hvordan optjener jeg 1.-5. ferieuge med den nye ferieordning?

I den nye ferieordning optjener du 2,08 feriedage pr. måned – ligesom i den gamle ordning. Forskellen er, at der i den nye ordning er samtidighedsferie, hvilket betyder, at du kan holde dine optjente feriedage med det samme.

Hvordan afholder jeg 1.-5. ferieuge med den nye ferieordning?

Med den nye ferieordning optjener du og afholder ferie i samme periode. Det betyder, at afholdelsesperioden er sammenfaldende med optjeningsperioden – men gælder fire måneder længere, så afholdelsesperioden bliver 16 måneder: Fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år. 

Der er ikke ændret på hovedferieperioden, som fortsat vil være fra den 1. maj til 30. september.

Hvad sker der, hvis min arbejdstid ændrer sig?

I den nye ferieordning får du løn svarende til det ugentlige timetal, du havde på optjeningstidspunktet. Hvis dit ugentlige timetal derfor er højere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du blive trukket i løn. Hvis dit ugentlige timetal derimod er lavere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du få udbetalt mere i løn. Det gælder også 6. ferieuge.

Ovenstående ændrer ikke på, hvor meget ferie du har ret til, men alene på lønnen under ferien.

Tænkt eksempel som illustrerer forskellen:

Jens er pr. 1. april 2021 gået op i tid fra 30 timer om ugen til 37 timer om ugen. Jens tjener pr. 1. april 2021 8.000 kr. om ugen. Jens holder en uges ferie i april 2021. Da ferien er optjent med et lavere timetal, vil Jens’ løn under den ene uges ferie udgøre 6.486,49 kr. (8.000 kr. x (30/37)). Jens vil således blive trukket 1.513,51 i løn, når han holder ferie.